7.7.2018 in Guangzhou: Das Guangdong National Orchestra, conc. Liu Sha, spielt Enjott Schneider: YI JING for Sheng & orchestra